Aktualności 2023   |   Archiwum

Zostań wystawcą Wojewódzkiego Święta Karpia! Przeczytaj regulamin i wypełnij formularz

Data publikacji: 10 sierpnia 2023  Drukuj 

Zapraszamy do grona wystawców podczas Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego. Impreza odbędzie się na Zamku Książęcym w Niemodlinie w dn. 7-8 października 2023 roku. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie elektronicznego formularza z regulaminem formularz WŚKO 23

Jeśli jesteście:

  • sprzedawcami dobrego jedzenia, zwłaszcza z asortymentem rybnym (ale nie tylko),
  • lokalnymi producentami zdrowej żywności,
  • rękodzielnikami
  • rzemieślnikami
  • handlujecie ciekawymi i ładnymi rzeczami (wykluczona tzw. „chińszczyzna”)
  • to właśnie dla Was ta informacja!

REGULAMIN WYSTAWCÓW WOJEWÓDZKIEGO ŚWIĘTA KARPIA OPOLSKIEGO 

I. NAZWA, MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA 
Nazwa: 11. Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego
Miejsce: Zamek Niemodlin, Ogród Zamku Książęcego Niemodlin
Termin i czas trwania: 
7 października 2023 r., w godz. 11:00-18:00
8 października 2023 r. w godz. 11:00-18:00 
II. ORGANIZATOR WYDARZENIA
Grupa Rybacka „Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku ul. Poliwoda 18 46-043. 
Telefon: 535 380 010, 696 645 944

III. ADMINISTRATOR OBIEKTU – MIEJSCA GDZIE JEST ORGANIZOWANE WYDARZENIE 
Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313
Rynek 55, 49-100 Niemodlin,  tel.+48/608090840

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA 
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie niniejszego zgłoszenia do dnia 5 września 2023 r. w formie:
– elektronicznej (przez formularz google) 
– papierowej (pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w biurze Organizatora, tj. Opole 45-050, ul. Zajączka 7/1)
– wysyłki mailem zeskanowanego podpisanego formularza-  na adres Organizatora: biuro@lgropolszczyzna.pl 

2. OTRZYMANIE AKCEPTACJI OD ORGANIZATORA
Organizator po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego weryfikacji i kwalifikacji asortymentu sprzedaży. 
Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w sytuacji powielenia się zgłoszeń o podobnym asortymencie (liczy się kolejność zgłoszeń), a także bez podania przyczyny.
Po zatwierdzeniu zgłoszenia, Organizator ustala wysokość opłaty za miejsce handlowe oraz prąd (na podstawie danych ze zgłoszenia) i kontaktuje się z Wystawcą. 

3. UISZCZENIA OPŁATY ZA MIEJSCE HANDLOWE i PRĄD 
Wystawca zobowiązany jest do uregulowania opłat za miejsce handlowe oraz prąd, zgodnie z zasadami:
a) opłata handlowa: 
– rękodzielnicy – 100 zł za 1 dzień wydarzenia (200 zł za dwa dni uczestnictwa)
– pozostali wystawcy 200 zł za 1 dzień wydarzenia (400 zł za dwa dni uczestnictwa)
b) opłata za prąd: 150 zł za 1 dzień wydarzenia za 1 gniazdko 16 amper (moc maksymalnie 4 kW) – (odpowiednio 300 zł w przypadku poboru prądu w obu dniach wydarzenia).
Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 13 września 2023 r. na konto Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 nr 80 1050 1504 1000 0090 3121 9232. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty na mail organizatora: biuro@lgropolszczyzna.pl. 

4. ZWOLNIENIA Z OPŁAT
Twórcy Ludowi prowadzący warsztaty/pokazy podczas trwania imprezy zwolnieni są z opłaty handlowej. 
O zwolnieniu z opłaty decyduje Organizator. 

V. OBOWIĄZKI WYSTAWCÓW
1. Przestrzeganie czasu trwania imprezy. 
Wystawcy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania czasu imprezy, tj. 
a) 7 października 2023 r., w godz. 11:00-18:00
b) 8 października 2023 r. w godz. 11:00-18:00 
2. Terminy rozstawienia stoisk:
a) 6 października 2023 r. – w godz. 9:00-17:00
b) 7 października 2023 r. –  rozstawienie stoisk maksymalnie do godz. 10:00. Wjazd na teren Ogrodu samochodem do godz. 8:00. Do godz. 10:00 należy samochodem wyjechać. Miejsca parkingowe zewnętrzne (bezpłatne). 
c) 8 października 2023 r. –  rozstawienie stoisk maksymalnie do godz. 10:00. Wjazd na teren Ogrodu samochodem do godz. 8:00. Do godz. 10:00 należy samochodem wyjechać. Miejsca parkingowe zewnętrzne (bezpłatne). 

3. Zasady rozstawienia stoisk:
a) Stoiska będą znajdowały się na terenie parku zamkowego.
b) O rozmieszczeniu stoisk decyduje organizator z uwzględnieniem planu imprezy i podziału Ogrodu na strefy.
c) Maksymalny rozmiar samodzielnego stanowiska to 3×6 m. 
d) Wystawca samodzielnie organizuje stoisko (tj. zapewnia namiot, stragan, ekspozycję, sam rozstawia).
e) Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć stoisko przed skutkami zjawisk atmosferycznych w przypadku wystąpienia (silny wiatr, deszcz)
f)Likwidacja stoiska może nastąpić nie wcześniej niż po godz. 18 w dniu imprezy.

g) Wjazd samochodem na teren Imprezy w celu likwidacji stoiska – nie wcześniej niż po godz. 19:00  w dniu imprezy. 
h) Umieszczenie reklamy i promocja Wystawcy poza stoiskiem jest możliwe po uzgodnieniu z Organizatorem. 
i) Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia kosza oraz worków na śmieci obok swojego stoiska oraz do systematycznego opróżniania kosza, a także do zapewnienia porządku wokół swojego stoiska. W sytuacji braku zapewnienia kosza oraz braku zachowania porządku wokół swojego stoiska, Organizator może nałożyć karę na Wystawcę w wysokości 50 zł dziennie. 
j) Wystawca gastronomiczny zobowiązany jest zapewnić stoły obok swojego stoiska dla konsumentów. 

VI. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Wszelkie reklamacje Wystawców powinny być zgłaszane pisemnie do Organizatora w czasie wydarzenia.
2.  Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach promocji oraz organizacji wydarzenia. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wystawcy znajdujące się na stoisku. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, bez podania przyczyny. 

KLAUZLA RODO

I. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grupa Rybacka „Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, tel. 535 380 010, adres e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@lgropolszczyzna.pl.
2. W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza sytuacjami wynikającymi z umowy z organizatorem imprezy i obowiązującego prawa.
4. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca od dnia imprezy.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Pana/i danych osobowych jest dobrowolne Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda.
8. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

II. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wysyłając niniejsze zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia Wystawcy oraz zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby promocji imprezy.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb promocji imprezy jw. mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatorów i partnerów biorących udział w realizacji w/w imprezy; na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
5. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich sprostowania.

left
right
right